GmailTalha Yasin <XXX@gmail.com>

Sivas Saat Kulesi
1 mesaj

SİVAS <sivaskurul@kulturturizm.gov.tr>2 Eylül 2015 10:55
Alıcı: Mustafa Kaymak <mustafa.kaymak@kulturturizm.gov.tr>, Emel Ates <emel.ates@kulturturizm.gov.tr>, "XXX@gmail.com" <XXX@gmail.com>
İlgi başvuruda; Müdürlüğümüz görev alanı içinde kalan saat kulelerinin inşa başlangıç, bitiş ve yıkılış tarihlerinin elektronik posta yoluyla iletilmesi istenmektedir.
Müdürlüğümüz görev alanı içerisinde yer alan ekli listedeki Sivas Saat Kulesi’nin yapım tarihi 1803 ve 1847 olarak tescil fişinde belirtilmiş olup mevcutta olmayan saat kulesi ile ilgili alınan Kurulumuzun 21.01.2015 tarih ve 1896 sayılı kararı “….Sivas İli, Merkez, Eskikale Mahallesi’nde bulunan, tapunun 314 ada, 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Sivas Belediyesi’ne ait II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Sivas Kalesi’nde 1803 yılında yapılmış olduğu belgelerden anlaşılan saat kulesinin, Sivas Kalesi ile Sivas kimliğini oluşturan değerlerden biri olması, kültürel çevreye olan tarihsel katkısının bulunması ve kültür varlığı niteliği taşıması nedeniyle yeninden yapılmasına yönelik saat kulesinin 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, anıt fişinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına;
Saat kulesinin yeniden yapılmasına yönelik talebin uygun olduğuna, ancak, saat kulesinin yeniden yapılacağı tapunun 314 ada, 1 parselinde kayıtlı taşınmazın mülkiyetinin Sivas Belediyesi’ne ait olduğundan mülkiyet sorunu çözülerek saat kulesinin yeniden yapılmasına yönelik eldeki mevcut belgelerden (fotoğraf, her türlü özgün yazılı-sözlü, görsel arşiv belgesi vb.) faydalanarak hazırlanacak restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.” şeklindedir. Yıkım tarihi ise kaynaklarda 1944 olarak geçmektedir.
Müdürlüğümüz görev alanı içerisinde yer alan Tokat Saat Kulesi ve Tokat İli, Zile İlçesi’ndeki Zile Kalesi’nde yer alan Saat Kuleleri’de halen varlığını koruyan saat kuleleri olup gerek görülmesi halinde bu taşınmazlara ait de Müdürlüğmüz arşivinde yer alan bilgi ve belgelerin gönderilebileceği hususunda;
           Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.


Yayın Dizini:
-Kadir Üredi Bir Şehrin Beş Hali. İstanbul 2000
-Ömer DEMİREL Tarih İncelemeleri Dergisi 1997 Sayı 12, s.95-124
-Oğuz CEYLAN Sur ve Kaleleri İle Tarihte Sivas 1988-Sivas
-İbrahim OLCAYTU Ortayayla, Yıl 2No:15 Sivas 1938, s.12-15
-Sivas Şeriye Sicili 367 numara ve 17 zilkade 1321/4 Şubat 1904 tarihli Makale